Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 26

tel. 33 844 76 00 wew. 121

Karta do głosowania

na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2017 rok


Pouczenie:
 1. Głosowanie możliwe jest w okresie od dnia 5 października 2016 r. do dnia 19 października 2016 r. do godz. 24:00.
 2. Głosowaniu ma charakter jawny.
 3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Kęty, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia.
 4. Kartę do głosowania należy złożyć w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.
 5. Kwoty, jakie mogą być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej, wynoszą odpowiednio:

jednostka pomocnicza kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej
Dzielnica Nowe Miasto do 258.570 zł
Dzielnica Podlesie do 80.130 zł
Dzielnica Stare Miasto do 227.130 zł
Sołectwo Bielany do 57.360 zł
Sołectwo Bulowice do 150.840 zł
Sołectwo Łęki do 40.080 zł
Sołectwo Malec do 40.800 zł
Sołectwo Nowa Wieś do 100.410 zł
Sołectwo Witkowice do 71.880 zł


Zasady ważności głosu:
 1. Aby głos był ważny należy wybrać jedno zadanie z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania w ramach swojej jednostki pomocniczej, na terenie której jest się zamieszkałym. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”.
 2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwisko oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.

Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 1. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania, na której oddane głosy spełniają wskazane wyżej zasady ważności głosu.
 2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż 1 zadania z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania.
 3. Na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego, lub gdy dane te są nieczytelne.
 4. Podany na karcie do głosowania adres zamieszkania znajduje się poza terenem Gminy Kęty.
 5. Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego.
 6. Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie.
 7. Głosujący nie jest mieszkańcem Gminy Kęty lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego co najmniej 16 roku życia.

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Kęty, który/a ukończył/a 16 lat. Wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2014 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Kęty z siedzibą w Kętach, Rynek 7.

Głosowanie zakończyło się 2016/10/19 24:00